OSNIVANJE LOVAČKOG UDRUŽENJA U VLASOTINCU


Lovačko udruženje “Bogiša Popović Giša” iz Vlasotinca osnovano 1906. godine pravni je sledbenik svih asocijacija lovaca na teritoriji prvo sreza a danas opštine Vlasotince, tako da sve ono sa čime trenutno raspolaže, stvoreno je entuzijazmom, radom i zalaganjem svih generacija lovaca.

Ima 1.120 registrovanih članova, dok se broj aktivnih članova kreće do 600 članova godišnje.

Stručne poslove gajenja i zaštite divljači od 1991. godine kada je prvi put zasnovan stalni radni odnos na neodređeno radno vreme sa diplomiranim veterinarom, dok je trenutno na tim poslovima uposleno lice sa V stepenom stručnog obrazovanja u zvanju specijaliste lovstva, sa licencom za poslove gajenja i zaštite divljači.

Lovočuvarske poslove obavlja lice u stalnom radnom odnosu sa IV stepenom stručnog obrazovanja u zvanju lovočuvar sa položenom licencom za obavljanje lovočuvarskih poslova i pomoćni radnik-pomoćnik lovočuvara sa IV stepenom stručnog obrazovanja.

Registrovano kod APR, MB 07140363, PIB 101936279

Od 1995. godine gazduje Lovištem “Lužnica” ustanovljenim na teritoriji opštine Vlasotince rešenjem Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 324-02-00371/10-94-06 (“Službeni glasnik RS”, br. 4/95).