Lična karta lovišta „Lužnica“:

Lovište „Lužnica“ se prostire na površinama šuma, zemljišta i voda teritorije opštine Vlasotince, okrug Jablanički, Republika Srbija.

U geografskom pogledu (u odnosu na geografske koordinate) lovište „Lužnica“ ima sledeći položaj:
21˚ 45' - 22˚ 50' istočne geografske dužine,
42˚ 45' - 43˚ 30' severne geografske širine.

U teritorijalno-političkom pogledu, granice lovišta „Lužnica“ su u potpunosti identične sa političkom granicom opštine Vlasotince.

Ukupna površina lovišta iznosi 30.793 ha, od toga šume i šumsko zemljište 12.217 ha (39,67%), livade i pašnjaci 5.664 ha (18,4%), njive (oranice) 7.573 ha (24,59%), voćnjaci i vinogradi 3.403 ha (11,05%), vode, bare i sl. ( 0%) i ostalo zemljište 1.936 ha (6,29%).

Lovna površina 25.454 ha (82,66%).
Nelovna površina 5.339 ha (17,34%).

Obrazloženje izdvajanja lovnih i nelovnih površina

U lovne površine lovišta „Lužnica“ su uzete sve površine zemljišta i voda na kojima je lov moguć i dozvoljen prema ZODiL-u. Tako su u lovne površine uzete sve površine pod: šumama i šumskim zemljištem, livadama i pašnjacima, voćnjacima i vinogradima.

U nelovne površine su uzete sve ostale, odnosno one površine koje se nalaze pod saobraćajnim  komunikacijama, naseljenim mestima, fabričkim postrojenjima, vojnim objektima itd.

Površina lovišta prema vlasništvu

U lovištu „Lužnica“ se nalazi veći deo površine u privatnom vlasništvu –
74,7% odnosno 23.003 ha, dok se u državnom nalazi manje – 25,3% odnosno 7.790 ha.

Orografski uslovi

Prema konfiguraciji terena i nadmorskoj visini lovište se deli na dva dela:
1) nizijski deo uz reke Južnu Moravu, Vlasinu, Lužnicu i Tegošnicu; i
2) brdsko-planinski deo planina Bukova Glava, Čobanac i druge.

Orografski uslovi u lovištu su zadovoljavajući. Lovište je ispresecano sa dosta uvala, bregova i dolina, povoljno za razvoj populacija divljači.

Nadmorska visina

Najniža nadmorska visina u lovištu je 320 metara.
Najviša nadmorska visina u lovištu je 1.230 metara.

Prema konfiguraciji terena i nadmorskoj visini lovište se deli na dva dela:

1) nizijski deo: uz reke Južnu Moravu, Vlasinu, Lužnicu i Tegošnicu;
2) brdsko-planinski deo: planina Bukova Glava, Čobanac i druge.

Gajena divljač: srneća divljač, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica
Ostala divljač: vuk, lisica, šakal, divlja mačka, kuna belica

Planirani odstrel: 15 divljih veprova, 15 krmača, 35 prasadi, 25 srndaća, 25 srna, 15 lanadi, 140 zečeva, 400 fazana, 5 vukova, 10 šakala, 30 lisica

Trofejna divljač: dobri trofeji srndaća (uglavnom u bronzi, ali ima i u zlatu), odlični trofeji divljeg vepra (najjači odstreljen 131 CIC poen)

Do sada je u lovištu „Lužnica“ izgrađeno ukupno:

Stabilne čeke – osmatračnice 42
Privremene čeke na drvetu 50
Hranilište za krupnu divljač 95
Solište 100
Hranilište za sitnu divljač 100
Ograda za divlje svinje 2
Prihvatilište za fazane 3
Lovački dom 2
Gater za obuku pasa goniča 1


Opis granica rezervata lovišta „Lužnica“

Kao jedna od osnovnih mera zaštite divljači određuje se rezervat u lovištu.
Rezervat se nalazi u centralnom delu lovišta i u njemu su pojačane mere uzgoja i zaštite svih vrsta divljači, uz nesprovođenje odstrela. Na ovaj način rezervat služi i kao prirodni repro-centar iz kojeg će se divljač naseljavati u druge delove lovišta.

Rezervat lovišta ima površinu od oko 6.300 ha, odnosno 20,14% površine lovišta.

Granica rezervata počinje na istoku lovišta, kod mesta „Vikbinik“ i prati put Svođe-Bonjince na jug do mesta Svođe, nastavlja putem Svođe-Vlasotince do Vlasotinca. Posle Vlasotinca granica rezervata nastavlja se na zapad tokom reke Vlasine, sve do granice sa lovištem,odnosno kote 233, gde počinje da prati granicu lovišta i preko kote 452 dolazi do kote 455, tj mesta „Raskrsje“. Od te tačke granicaskreće na istok i južno od skrapeža prolazi dolazeći do kote 364 od koje produžava do iznad Donje Lomnice, od koje skreće na severoistok do Male Lomnice i kote 552. od nje dalje granica rezervata skreće na jug do mesta „Čukar“ – kota 441, od koje preko kote 549 dolazi do kote 700 istočno od Džakmanova. Odatle skreće pod uglom od 90˚ na sever do granice lovišta koju prati preko „Vikbinika“ do početne tačke čime se krug zatvara.

Stručna služba korisnika lovišta

Stručnu službu LU „Bogiša Popović – Giša“ čine ukupno tri zaposlena:
- Upravnik lovišta, 5. sss (specijalista za lovstvo)
- Lovočuvar, 4. sss (šumarski tehničar)
- Pomoćni radnik - vozač, 3. sss

Teren za obuku lovačkih pasa

U cilju obezbeđenja mira u lovištu za gajene vrste divljači sprovodi se kontrola obuke lovačkih pasa.
Obuka lovačkih pasa se vrši na terenima za obuku lovačkih pasa koji su nazvani „Dubrava“–100ha za obuku pasa ptičara i jamara, kao i „Bučje“– 420ha za obuku goniča i ograđeni teren za obuku pasa za lov na divlje svinje „Gater“ površine 2ha.

Teren za obuku pasa ptičara i jamara „Dubrava“ se nalazi na zapadu lovišta i počinje na putu Vlasotince-Gložane kota 251. Od nje se granica terena spušta na jug putem za Ladovicu u dužini od 1.000 m, odakle skreće pod pravim uglom na istok u dužini od 1.000 m. Zatim granica skreće na sever i posle 1.000 m dolazi do pomenutog
puta, koji prati na zapad do kote 251 čime se granica zatvara. Površina terena za obuku pasa ptičara i jamara se sastoji od obradivih poljoprivrednih kultura u privatnom vlasništvu.

Teren za obuku pasa goniča „Bučje“ se nalazi u istočnom delu lovišta. Njegova granica počinje na zapadu – kota 400 od koje se spušta na jug te dolazi do kote 795. od nje skreće na zapad i preko kote 756 dolazi do mesta „Sovčine“, te skreće na sever i prolazeći pored kote 512 dolazi do reke Vlasine čiji tok zatim prati i dolazi ispod kote 400 čime se granica zatvara. Površina terena je delimično u privatnom vlasništvu (ravničarski deo pored reke Vlasine), a većim delom je u državnom (šumoviti delovi „Bučja“). Sastoji se manjim delom od poljoprivrednih kultura koje se nalaze na obradivom zemljištu, kao i šumskih sastojina na brdovitom terenu.
Ograđeni teren za obuku pasa za lov na divlje svinje nalazi se u centralnom delu lovišta, na površini od 2ha. Ovaj teren je opremljen svim neophodnim objektima za obuku pasa za lov na divlje svinje, i organizaciju utakmica u radu, provera pasa goniča za rad na tragu i na živoj divljači itd. u ograđenom terenu stalno je prisutno 4-6 jedinki d. svinje koje se ovde reprodukuju.

Tereni za obuku lovačkih pasa ustanovljeni su i označeni u skladu sa Pravilnikom o lovačkim psima (S. Glasnik R.S. 80/11). Obuka lovačkih pasa će se izvoditi tokom vegetacionog perioda, u periodu od 01. 07. do 15. 05. (Pravilnik o lovačkim psima S. Glasnik R.S. 80/11). Dnevni termini za obuku pasa su od 06:00 do 16:00 a tereni se mogu koristiti samo uz dozvolu koju izdaje korisnik lovišta „Lužnica“.

Lovište "Lužnice"