Sastanak Upravnog odbora LU "Bogiša Popović Giša" iz Vlasotinca održan je 18.04.2021. godine.

Nakon što je utvrđeno da su na sastanku Upravnog odbora prisutni Lazar Stojiljković, Miloš Jovanović, Miloš Stanković, Miloš Đokić, Milan Veličković, Saša Jović, Jugoslav Tasić, Aleksandar Todorović i Dragan Gligorijević, te da postoji kvorum za održavanje sastanka Upravnog odbora. 

Konstatuje se da je sastanku Upravnog odbora prisutan upravnik lovišta Goran Stanković i lovočuvar Novica Stanković.

Predsednik Upravnog odbora predlaže sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO od 03.04.2021. godine;

2. Usvajanje Godišnjeg plana gazdovanje lovištem "Lužnica" za lovnu 2021/2022. godinu;

3. Usvajanje cenovnika za odstreljenu divljač i njene delove kao i za živu divljač za lovnu 2021/2022. godinu u LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince;

4. Donošenje odluke da se teren za obuku pasa preinači u poligon za obuku pasa ptičara;

5. Donošenje odluke o povećanju površine Poligona za obuku pasa pticara;

6. Donošenje odluke o određivanju terena u lovištu "Lužnica" za komercijalni lov;

7. Donošenje odluke o određivanju dana u nedelji i vremena za obuku pasa goniča i pasa ptičara;

8. Razno

Konstatuje se da su sastanku UO pristupili Ivica Milenković, Igor Anđelković i Miloš Todorović.

Dnevni red predložen od strane Predsednika UO je usvojen jednoglasno.

Sastanku UO je pristupio i član UO Sava Veselinović.

ODLUKE

1. Jednoglasno usvojen zapisnik sa UO od 03.04.2021. godine.

2. Jednoglasno usvojen Godišnji plan gazdovanja lovištem "Lužnica" za lovnu 2021/2022. godinu.

3. Jednoglasno usvojen Cenovnik za odstreljenu divljač i njene delove kao i za živu divljač za lovnu 2021/2022. godinu u LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince.

4. Jednoglasno doneta odluka da se teren za obuku pasa preinači u poligon za obuku pasa ptičara;

5. Jednoglasno goneta odluka da se poveća površina pod terenom za obuku pasa ptičara te će poligon za obuku pasa ptičara biti: Desna strana magistralnog puta Vlasotince-Leskovac od pogona distribucije Vlasotince do reke Vlasine, nizvodno do mosta u selu Konopnica i drugi teren od rasadnika "Srbija šume" na desnoj obali reke Vlasine gledano nizvodno pa do reke Šišavice prateći njen tok do sela Šišave.

6. Jednoglasno doneta odluka da teren u Lovistu Luznica za komercijalni lov, a na predlog stručne službe tačnije upravnika lovišta Gorana Stankovića bude: Od raskrsnice puta za Crkvu u Dobrovis i Kamenoloma, do Crkve u Dobrovisu i putem za "Španca" pa do mesto zvano Sip gde je granica sa lovištem Babušnica. Preciznije gledano od pomenute raskrsnice desna strana. Navedeni teren stručna služba će obeležiti propisanim tablama.

7.Jednoglasno doneta odluka da se obuka pasa goniča i pasa ptičara na pogonima za obuku može vršiti sredom i nedeljom od 01.08.2021 godine.

Sastanku je pristupio i Dragiša Miljković kome je predsednik odobrio prisustvo.

Odluke pod tačkom razno:

- Doneta je odluka da će se na poligonima za obuku pasa ptičara vršiti lov po kalendaru lova za 2021/2021. godinu.

- Doneta odluka da ulazak u lovište odnosno dozvola za lov srneće divljači bude 800,00 dinara, a za lovce turiste bude 1500,00 dinara.