Izvod iz odluka Skupštine LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince održane 29.04.2021. godine u sali Bioskopa po tačkama:

Nakon što je utvrdjen kvorum predsednik Skupštine je predložio dnevni red koji je usvojen većinom glasova. Protiv dnevnog reda je  Predrag Nikolić. 

1.Većinom glasova za zapisničara izabran Nenad Mitić, a Dušan Ilić i Vlasta Đikić za overivače zapisnika.

2.Verifikaciona komisija je podnela izvestaj i verifikovala mandate Branislavu Đokiću, Branislavu Pešiću i Aleksandru Iliću, a nije verifikovala mandate Zvonimiru Popoviću i Zoranu Mihajloviću. 

3.Većinom glasova usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine od 31.05.2020 godine. Protiv je Predrag Nikolić. 

4.Većinom glasova usvojen finansijski izveštaj za 2020 godinu. Protiv glasao Predrag Nikolić.

5.Većinom glasova usvojen izvestaj o radu Predsednika i Upravnog odbora LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince. Predrag Nikolić je uzdržan. 

6.Većinom glasova usvojen izvestaj Nadzornog odbora koji je podnet za period od 2016-2020. godine . Protiv glasao Predrag Nikolić. 

7.Većinom glasova usvojen izveštaj Disciplinske komisije, predlog Predraga Nikolića da se smeni Disciplinska komisija nije usvojen jer je za isti glasao samo Predrag Nikolić. 

8.Jednoglasno usvojen izvestaj Sstručne službe i Upravnika lovišta. 

9.Većinom glasova usvojen finansijski plan za 2021. godinu. Protiv glasao Predrag Nikolić. 

10.Većinom glasova doneta odluka da članarina za 2020/2021 godinu  redovne članove bude 11.000,00dinara.

Većinom glasova doneta odluka da članarina za penzionere preko 65 godina za lovnu 2020/2021godinu bude 6.000,00 dinara.

Jednoglasno doneta odluka da žene lovci ne plaćaju članarinu. 

Većinom glasova doneta odluka da lovci preko 70godina plaćaju članarinu od 2.000,00 dinara. 

Većinom glasova doneta odluka da studenti, đaci i ratni vojni invalidi plaćaju članarinu od 6.000,00 dinara. 

Predrag Nikolić ističe da je povređen član 56 Statuta i član 53 i 54 Statuta. 

Većinom glasova doneta odluka da upisnina za članove-lovce povratnike koji su bili članovi pa nisu, a žele opet da budu članovi bude u iznosu od 3.000,00 dinara. 

Jednoglasno doneta odluka da se ne primaju novi članovi iz drugih opstina a zbog dovoljnog broja već postojećih članova i tendencijom porasta broja članova iz naše Opštine. 

Većinom glasova doneta odluka da lovci uplate iznos od 5.000,00 dinara do 31.05.2021godine na ime članarine za 2020/2021. godinu.

Doneta odluka da ko ne uplati 5.000,00 dinara na ime članarine do  31.05.2021godine plaća penal u iznosu od 1.000,00dinara.Napred navedena odluka ne odnosi se na penzionere, studente, djake i ratne vojne invalide. 

Većinom glasova doneta odluka da ko nije bio na brojanje divljači-radni dan plaća iznos od 1.000,00 dinara. 

11.Većinom glasova doneta odluka da se lovi po Lovnom kalendaru LSS. 

12.Doneta je odluka da predstavnici LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince u višim savezima LSJS i LSS budu: Lazar  Stojiljković i Dragiša Miljković.

13.Doneta je odluka da Komisiju za pravne i normativne akte čine:advokat Zoran Rajković, advokat Predrag Milojković, Dragiša Miljković, Oliver Dimitrijevic i Saša V  Pešić 

14.Doneta je odluka da se zaključi Ugovor o Lovnom turizmu. 

15.Većinom glasova doneta je odluka da se pokrene postupak protiv odgovornih za nanošenje materijalne štete u LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince kako bi se nastala šteta nadoknadila. 

Protiv je glasao Predrag Nikolić. 

Uzdržani su Saša V. Pešić i Stanica Golubović. 

16.Većinom glasova usvojen Pravilnik o disciplinskih i materijalnoj odgovornosti članovaLU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince. 

Predrag Nikolić ističe primedbe na Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti članova LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince.

17.Upravnik lovišta Goran Stanković predlaže da se četvrta sekcija podeli na tri dela.

Jednoglasno doneta odluka da se predlog Upravnika lovišta Gorana Stankovića usvoji.