Sastanak Upravnog odbora LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince održan je 09.05.2021. godine.

Nakon što je utvrđeno da su na sastanku Upravnog odbora prisutni Lazar Stojiljković, Saša Stojanović, Aleksandar Todorović, Saša Jović, Igor Anđelković, Sava Veselinović, Dragan Gligorijević, Miloš Stanković, Ivica Milenković i Dragiša Miljković, te da postoji kvorum za održavanje sastanka Upravnog odbora. 

Konstatuje se da su sastanku prisutni i upravnik lovišta Goran Stanković i lovočuvar Novica Stanković. 

Predsednik Upravnog odbora predlaže sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO od 18.04.2021. godine. 

2. Donošenje odluke o kalendaru lova za lovnu sezonu 2021/2022. godinu za lovište "Lužnica" kojim gazduje LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince. 

3. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke donete na sednici UO od 18.04.2021. godine i to pod tačkom 4 i tačkom 7.

4. Razno 

Konstatuje se da su sastanku UO pristupili i članovi Miloš Đokić i Milan Veličković.

Dnevni red predložen od strane Predsednika UO jednoglasno usvojen.

ODLUKE 

1. Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne sednice UO od 18.04.2021. godine 

2. Jednoglasno usvojen Kalendar lova za lovnu sezonu 2021/2022. godinu za lovište "Lužnica" kojim gazduje LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince. 

3. Jednoglasno doneta odluka da se stave van snage odluke donete na sednici UO od 18.04.2021. godine i to pod tačkom 4 i tačkom 7.

Odluke pod tačkom razno:

- Jednoglasno usvojen zahtev za odobrenje članarine invalidu Saši Zlatanoviću. 

- Jednoglasno doneta odluka po zahtevu da se Kostić Slaviši omogućava članstvo u LU s tim da mora pored redovne članarine da plati i upisninu po odluci Skupštine LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince od 29.04.2021. godine. 

- Jednoglasno doneta odluka da se usvoji zahtev Cekić Gorana po pitanju članarine za ratne vojne invalide, s tim da mora da plati upisninu po odluci Skupštine LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince od 29.04.2021. godine. 

                      Dobar pogled