Sastanak UO LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince održan dana 24.05.2021. godine.

Nakon što je utvrđeno da su sastanku Upravnog odbora prisutni Lazar Stojiljković, Miloš Jovanović, Aleksandar Todorović, Miloš Todorović, Sava Veselinović, Miloš Stanković, Igor Andjelkovic, Ivica Milenković, Milan Veličković, Dragan Gligorijević te da postoji kvorum za održavanje Upravnog odbora.

Konstatuje se da su sastanku UO prisutni i predsednik Nadzornog odbora Sretko Vidosavljević, predsednik disciplinske komisije Oliver Dimitrijević, upravnik lovišta Goran Stanković i lovočuvar Novica Stanković.

Predsednik UO predlaže sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO od 09.05.2021. godine

2. Donošenje lovne osnove za lovište "Lužnica" za period važnosti od 01.04.2022. do 31.03.2032. godine 

3. Donošenje odluke o kupovini memorijskih i SIM kartica za potrebe i rad lovačkih digitalnih kamera 

4. Donošenje odluke o kupovini radne službene uniforme-letnji komplet za stručno lice u LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince-upravnika lovišta na osnovu člana 11 Pravilnika o načinu organizovanja stručne službe za gazdovanje lovištem (SL.Gl RS br.26/2012).

5. Donošenje odluke o kupovini radne službene uniforme letnji komplet  za lovočuvara na osnovu člana 7 Pravilnika o o lovočuvarskoj službi (SL.GL.RS broj 84 od 11.11.2012 godine i broj 56 od 26.06.2015. godine).

6. Upoznavanje članova UO o podnetom podnesku od strane advokata Marka Nikolića punomoćnika Vojislava Đorđevića, Saše Ilića i Bobana Dušanovica.

7. Donošenje odluke o početku rada Lovačkog kluba 

8. Razno 

Konstatuje se da je sastanku Upravnog odbora pristupio i Dragiša Miljković te mu predsednik odobrava prisustvo.

Predsednik Nadzornog odbora predlaže da se dopuni dnevni red i to sa tačkom-Sprovođenje odluke Skupštine o pokretanju postupka protiv odgovornih za nanošenje materijalne štete LU kako bi se šteta nadoknadila.

Potpredsednik Dragiša Miljković predlaže da se u dnevni red uvrsti i Izveštaj tenderske komisije u vezi izdavanja terase ispred kafane "Vruć vetar".

Konstatuje se da je sastanku Upravnog odbora pristupio i Saša Stojanović te mu predsednik odobrava prisustvo.

Jednoglasno usvojen predloženi dnevni red kao i dopune od strane Sretka Vidosavljevìća, predsednika NO i podpredsednika Dragiše Miljkovića te su ove tačke ispred tačke br.8 Razno.

Razmatranje po tačkama 

1. Jednoglasno usvojen zapisnik sa sednice UO od 09.05.2021godine 

2. Jednoglasno doneta Lovna Osnova za lovište "Lužnica" za period važnostiod 01.04.2022. godine do 31.03.2032. godine 

3. Jednoglasno doneta odluka o kupovini memorijskih i SIM kartica za potrebe rada digitalnih lovačkih kamera 

4. Jednoglasno doneta odluka za kupovinu radne službene uniforme letnji komplet za stručno lice u LU upravnika lovišta na osnovu člana 11 Pravilnika o načinu organizovanslužbe za gazdovanje lovistem 

5. Jednoglasno doneta odluka za kupovinu radne službene uniforme letnji komplet za za lovočuvara na osnovu člana 7 Pravilnika o  lovočuvarskoj službi  

6. Upoznat  UO o podnesku advokata Marka Nikolića punomoćnika Vojislava Đorđevića, Saše Ilića i Bobana Dušanovića broj 135/21 od 21.05.2021. godine. Podnesak uručen predsedniku Disciplinske komisije Oliveru Dimitrijeviću na dalji postupak u saradnji sa pravnom službom Lovačkog udruženja.

7. Jednoglasno doneta odluka o početku rada Lovačkog kluba, o pripremi lokala uz konsultacije sa pravnom službom o načinu rada 

8. Jednoglasno doneta odluka da se što hitnije sprovede odluka Skupštine pod tačkom 15 i to u roku od 7 do 10 dana, a radi se o pokretanju postupka protiv lica odgovornih za nanošenje materijalne štete LU 

9. Član tenderske komisije Ivica Milenković je upoznao članove UO o pregovorima sa zakupcem restorana "Vruć vetar" o činjenici da su isti ponudili 100 eura mesečno za korišćenje terase. 

Doneta je odluka da cena zakupa terase ispred restorana "Vruć vetar" 'bude 12.000,00 dinara-(dvanaest hiljade dinara), da se zakupnina naplaćuje od 01.06.2021. godine i da tenderska komisija u saradnji sa pravnom službom sačini Ugovor o zakupu sa zakupcem o izdavanju poslovnog prostora terase ispred restorana "Vruć vetar".

Odluke pod tačkom razno 

  • Doneta je odluka da se po zahtevu, Aleksandru Petroviću-Šterki, prizna članarina iz 2020/2021. s obzirom da nije išao u lov zbog bolesti koju je imao u prethodnom periodu i da plati samo 1.400 dinara (1000 dinara lovna karta i 400 dinara članarina u LSJS) .
  • Jednoglasno doneta je odluka da se protiv lovaca koji u lovnoj 2019/2020. godini nisu izmirili obaveze za dozvole za srneću divljač u vrednosti od 500 dinara po dozvoli pokrene adekvatan postupak pred nadležnim organima protiv istih, kao i protiv Stručne službe Udruženja koja je izdavala dozvole.