Sastanak Upravnog odbora LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince održan je dana 12.06.2021. godine.

Nakon što je utvrđeno da su sastanku UO prisutni Lazar Stojiljković, Dragiša Miljković, Miloš Todorović, Aleksandar Todorović, Saša Jović, Sava Veselinović, Igor Anđelković, Miloš Stanković, Milan Veličković i Ivica Milenković, te da postoji kvorum za održavanje sastanka Upravnog odbora. 

Sastanku UO prisutni su i predsednik Nadzornog odbora Sretko Vidosavljević i predsednik Disciplinske komisije Oliver Dimitrijević. 

Predsednik Upravnog odbora predlaže sledeći dnevni red :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO od 07.06.2021. godine.

2. Stavljanje van snage odluke o kolektivnom osiguranju lovaca donete na sednici UO od 07.06.2021. godine.

3. Donošenje odluke o kolektivnom osiguranju lovaca i davanje ovlašćenja LSS da može u ime i za račun LU sa izabranim društvom za osiguranje, ugovoriti osiguranje opšte odgovornosti LU za štete od divljači za svaku nastupajuću lovnu sezonu i to štete od divljači na usevima i štete od udara divljači u saobraćaju i kolektivno osiguranju lovaca članova LU od posledica nesrećnog slučaja, nezgode u lovu i to za slučaj smrti usled nezgode i slučaj trajnog invaliditeta kao posledice nesrećnog slučaja. 

4. Donošenje odluke o kupovini materijala za izradu 10 lovačkih čeka. 

5. Razno 

Jednoglasno usvojen dnevni red 

Odluke po tačkama 

1.Usvojen zapisnik sa prethodne sednice UO od 07.06.2021. godine 

2.Stavlja se van snage odluka sa sednice UO od 07.06.2021. godine pod tačkom 7 iz zapisnika od 07.06.2021. godine koja se odnosi kolektivno osiguranje. Odluka doneta jednoglasno. 

3. Doneta jednoglasno odluka da se da ovlašćenje LSS da može u ime i za račun LU sa izabranim društvom za osiguranje zaključiti ugovor o osiguranju bliže naveden u trećoj tački dnevnog reda. 

4. Jednoglasno doneta odluka da da se kupi materijal za izradu 10 lovačkih čeka.

5. Pod tačkom razno nije bilo diskusije