Sastanak Upravnog odbora LU "Bogiša Popović Giša" Vlasotince održan je dana 19.06.2021. godine.

Nakon što je utvrđeno da su na sastanku Upravnog odbora prisutni Lazar Stojiljković, Jugoslav Tasić, Dragan Gligorijević, Miloš Đokić, Saša Stojanović, Saša Jović, Miloš Todorović, Miloš Stanković, Sava Veselinović, Dragiša Miljković, Milan Veličković i Miloš Jovanović. 

Sastanku UO su prisutni i upravnik lovista Goran Stanković, lovocuvar Novica Stanković, predsednik nadzornog odbora Sretko Vidosavljevic. 

Konstatuje se da postoji kvorum za održavanje sednice UO. 

Predsednik Upravnog odbora predlaže sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO od 12.06.2021. godine.

2. Upoznavanje članova UO o zaključenom Ugovoru o zakupu prostora-terase ispred restorana "Vruć Vetar''.

3. Povreda radne obaveze od strane upravnika lovišta Gorana Stankovića.

4. Razno 

 

Dnevni red predložen od strane Predsednika je jednoglasno usvojen.

Konstatuje se da je sastanku Upravnog odbora pristupio predsednik Disciplinske komisije Oliver Dimitrijević.

 

              Rasprava po tačkama 

 

1. Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne sednice UO od 12.06.2021. godine.

2. Upoznati su članovi Upravnog odbora o zaključenom Ugovoru o zakupu prostora terase ispred restorana "Vruć Vetar''.

Konstatuje se da su sastanku UO pristupili Ivica Milenković i Igor Anđelković. 

3. Upoznati članovi UO o povredi radne obaveze od strane upravnika lovista Gorana Stankovića.

Konstatuje se da su uz odobrenje predsednika UO sednicu napustili Miloš Todorović i Ivica Milenković.

4 .Rasprava pod tačkom razno 

Predsednik Upravnog odbora je upoznao članove UO o uplaćenim finansijskim sredstvima od strane Opštine Vlasotince u iznosu od 200.000,00 dinara i sav novac biće iskorišćen za izradu lovačkih čeka.

                     Dobar pogled