Sastanak Upravnog odbora LU "Bogiša Popović Giša" iz Vlasotinca održan dana 23.07.2021. godine.

Nakon što je utvrđeno da su na sastanku Upravnog odbora prisutni Lazar Stojiljković, Dragiša Miljković, Igor Andjelković, Aleksandar Todorović, Saša Stojanović, Miloš Todorović, Saša Jović, Miloš Đokić, Ivica Milenković, Miloš Stanković, Dragan Gligorijević, Sava Veselinović i Miloš Jovanović konstatuje se da postoji kvorum za održavanje sastanka Upravnog odbora. 

Sastanku UO su prisutni i upravnik lovišta Goran Stanković, lovočuvar Novica, predsednik disciplinske komisije Oliver Dimitrijević i član disciplinske komisije Gradimir Arsić. 

Predsednik Upravnog odbora predlaže sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO od 19.06.2021. godine

2. Usvajanje spiska pratilaca u lovu-grupovodja za lovnu sezonu 2021/2022

3. Usvajanje zbornih mesta za lovnu sezonu 2021/2021

4. Donošenje odluke o početku lova na krupnu divljač-grupni lov i početku lova na pernatu divljač

5. Donošenje odluke o plaćanju obaveze po presudama osnovnog suda iz Leskovca za upošljenike Gorana Stankovića i Novicu Stankovića.

6. Donošenje odluke o prihvatanju najpovoljnije ponude za cenu materijala za izradu lovačkih čeka 

7. Razno 

 

Nakon što je dnevni red usvojen jednoglasno pristupilo se odlučivanju po tačkama:

 

1. Jednoglasno usvojen zapisnik sa prethodne sednice UO od 19.06.2021godine 

2. Usvojen spisak pratilaca u lovu-grupovodja za lovnu sezonu 2021/2022godinu -jednoglasno 

3. Doneta odluka da spisak zbornih mesta za lov na krupnu i sitnu divljač predsednici sekcija dostave najkasnije do sledeće sednice UO -jednoglasno 

4.  Doneta je odluka da lov na krupnu divljač grupni počne 01.08.2021godine -nedeljom a lov na sitnu divljač-pernatu divljač počne 01.08.2021godine i odvijaće se sredom i nedeljom po kalendaru lova za lovnu sezonu 2021/2022.Odluka doneta jednoglasno. 

5. Doneta je odluka da se upošljenicima Goranu Stankoviću i Novici Stankoviću isplati deo dugovanja po presudama i to po 100.000,00 dinara

6. Doneta je odluka da se prihvati najpovoljnija ponuda za nabavku materijala za izradu lovačkih čeka-jednoglasno 

7. Razno 

--Sekretar upoznaje članove UO o isteku ugovora te da više ne želi da obavlja poslove sekretara od 01.08.2021. godine, te da volonterski prihvata da vodi zapisnike UO do izbora sekretara najkasnije do 31.12.2021. godine.